Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Bosch Thermotechnik GmbH (εφεξής «Bosch TT» ή «εμείς» ή «εμάς») σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της και τις προσφερόμενες εφαρμογές για κινητές συσκευές (αναφερόμενες συγκεντρωτικά και ως «online υπηρεσίες») και για το ενδιαφέρον σας για την επιχείρηση και τα προϊόντα μας.

Η Bosch TT σέβεται την ιδιωτική σας ζωή

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών δεδομένων αποτελούν εξαιρετικά σημαντική υπόθεση για εμάς και λαμβάνονται υπόψη στις επιχειρηματικές διαδικασίες μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τις οnline υπηρεσίες μας, με εμπιστευτικότητα και μόνο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας πολιτικής.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ο/η Bosch TT. Τυχόν εξαιρέσεις διευκρινίζονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Βασικές αρχές

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα συμβάσεων, λογιστικών εγγραφών και διακανονισμών λογαριασμών που προσιδιάζουν στην ταυτότητα ενός προσώπου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν για τον σκοπό αυτό υφίσταται βάση προβλεπόμενη από τον νόμο ή εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας, π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής.

Κατηγορίες δεδομένων υποκείμενων σε επεξεργασία

Υπόκεινται σε επεξεργασία οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση)

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών που ορίζονται από εμάς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

  • Διάθεση προσφοράς των παρουσών online υπηρεσιών (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για άμεση εμπορική προώθηση, υπό τον όρο της συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και τις απαιτήσεις του δικαίου του ανταγωνισμού).

  • Για την εξακρίβωση σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων και έννομο συμφέρον για την εξάλειψη σφαλμάτων και την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων).

  • Εμπορική προώθηση ιδίων προϊόντων και προϊόντων τρίτων καθώς και έρευνα αγοράς και μέτρηση εμβέλειας στη νόμιμα επιτρεπόμενη έκταση ή στον βαθμό στον οποίο έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχεία α’ και στ,΄ ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, στον βαθμό που συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και τις απαιτήσεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Εφόσον επιβάλλεται από τον νόμο, επικοινωνούμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας).

  • Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για θεμελίωση και υποστήριξη των δικαιωμάτων μας).

Παιδιά

Οι παρούσες οnline υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Μεταβίβαση δεδομένων

Μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα σας μεταβιβάζονται σε τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης ή υφίσταται έννομο συμφέρον για τη μεταβίβαση δικό μας ή τρίτων ή υπάρχει η σχετική συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τις νομικές βάσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας και τις νομικές βάσεις. Οι τρίτοι ενδέχεται να είναι άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch. Εάν τα δεδομένα μεταβιβάζονται σε τρίτους βάσει έννομου συμφέροντος, αυτό διευκρινίζεται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να μεταβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας στην περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε αυτό βάσει νομικών διατάξεων ή προς εκτέλεση διοικητικής ή δικαστικής εντολής.

Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους εργασίες όπως η παροχή υπηρεσιών πώλησης και μάρκετινγκ, ο διακανονισμός συμβάσεων, η διεκπεραίωση πληρωμών, ο προγραμματισμός, η φιλοξενία δεδομένων και οι υπηρεσίες ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους και τους ελέγχουμε σε τακτική βάση, ιδίως όσον αφορά την προσεκτική διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται απέναντί μας να τηρούν το απόρρητο και τις απαιτήσεις του νόμου. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι και άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.

Μεταβίβαση σε αποδέκτες εκτός ΕΟΧ

Μπορούμε να μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα και σε αποδέκτες με έδρα εκτός ΕΟΧ, σε επονομαζόμενες τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή διασφαλίζουμε πριν από τη μεταβίβαση των δεδομένων είτε ότι ο αποδέκτης διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. βάσει χορηγηθείσας από την Επιτροπή της ΕΕ απόφασης επάρκειας για την εκάστοτε χώρα ή συμφωνίας περί τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδέκτη), είτε ότι έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω μεταβίβαση.

Μπορείτε να μας ζητήσετε μια λίστα με τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων συμφωνημένων κανόνων σχετικά με τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων. Χρησιμοποιήστε για τον σκοπό αυτό τις πληροφορίες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Διάρκεια της αποθήκευσης, προθεσμίες διατήρησης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των οnline υπηρεσιών μας και των συναφών υπηρεσιών ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον από την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον για τη διενέργεια μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου). Στη συνέχεια διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση εκείνα που πρέπει να αποθηκεύσουμε περαιτέρω για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων (π.χ. βάσει προθεσμιών διατήρησης προβλεπόμενες από φορολογικές διατάξεις ή διατάξεις του εμπορικού δικαίου, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).

Χρήση cookies

Στο πλαίσιο των οnline υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με δυνατότητα αποθήκευσης στην τελική συσκευή σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες των οnline υπηρεσιών μας.

Η παρακολούθηση είναι δυνατή με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες κυρίως στο πλαίσιο της τεχνολογίας pixel ή της ανάλυσης αρχείων καταγραφής.

Κατηγορίες

Κάνουμε διάκριση μεταξύ των cookies που απαιτούνται υποχρεωτικά για τις τεχνικές λειτουργίες των οnline υπηρεσιών μας και εκείνων των cookies και μηχανισμών παρακολούθησης που δεν απαιτούνται υποχρεωτικά για την τεχνική λειτουργία των οnline υπηρεσίων.

Οι οnline υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά χωρίς cookies τα οποία εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

Cookies απαραίτητα για τεχνικούς λόγους

Ως cookies απαραίτητα για τεχνικούς λόγους νοούνται εκείνα χωρίς τα οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί η διάθεση των οnline υπηρεσιών μας από τεχνική άποψη. Εδώ εμπίπτουν π.χ. cookies τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης αναπαραγωγής περιεχομένου βίντεο ή/και ήχου.

Αυτά τα cookies διαγράφονται μετά από την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες.

Cookies μη απαραίτητα από τεχνική άποψη και μηχανισμοί παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης μόνο αν προηγουμένως έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας. Διαχωρίζουμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης σε δύο υποκατηγορίες:

Cookies ευχρηστίας

Αυτά τα cookies διευκολύνουν τη χρήση και επιτρέπουν την άνετη περιήγηση (σερφάρισμα) στις οnline υπηρεσίες μας, π.χ. σε αυτά τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις γλώσσας.

Cookies μάρκετινγκ και μηχανισμοί παρακολούθησης

Γενικά

Η χρήση cookies μάρκετινγκ και μηχανισμών παρακολούθησης επιτρέπει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να σας παρουσιάζουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντά σας, κατόπιν ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης:

  • Στατιστική: Με τη χρήση εργαλείων στατιστικής μετράμε π.χ. πόσες φορές προβάλλατε μια σελίδα.

  • Παρακολούθηση μετατροπής: Οι συνεργάτες μας στην παρακολούθηση μετατροπών «τοποθετούν» ένα cookie στον υπολογιστή σας (cookie μετατροπής) στην περίπτωση που καταλήγετε στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Κατά κανόνα, αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Αν επισκεφτείτε συγκεκριμένες ιστοσελίδες μας και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε εμείς και ο εκάστοτε συνεργάτης παρακολούθησης μετατροπών ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και ότι κατέληξε με αυτόν τον τρόπο στην ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη βοήθεια των cookies μετατροπών χρησιμεύουν στην κατάρτιση στατιστικών μετατροπών και στην καταγραφή του συνολικού πλήθους χρηστών που κάνουν κλικ σε μια συγκεκριμένη διαφήμιση και μεταφέρονται σε μια ιστοσελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.

Σημειώστε ότι κατά την χρήση των εργαλείων ενδεχομένως να υπάρξει μεταφορά των δεδομένων σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ, όπου δεν υπάρχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων με βάση τον ΓΚΠΔ (π.χ. ΗΠΑ). Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στην παρακάτω περιγραφή των επιμέρους εργαλείων μάρκετινγκ.

  • Google Analytics Πάροχος: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ Λειτουργία: Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών [προβολή ιστοσελίδων, πλήθος επισκεπτών και επισκέψεων, μεταφορτώσεις δεδομένων (downloads)], UX-Testing

Διαχείριση cookies και μηχανισμών παρακολούθησης

Στο πρόγραμμα περιήγησης ή/και στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικής ζωής μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookie και μηχανισμών παρακολούθησης:

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις που κάνετε αφορούν μόνο το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείτε.

Απενεργοποίηση όλων των cookies

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Internet και απενεργοποιήστε την αποθήκευση των cookies. Σημειώστε ότι η επιλογή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Διαχείριση των ρυθμίσεών σας σχετικά με τα cookies που δεν είναι απαραίτητα από τεχνική άποψη και με τους μηχανισμούς παρακολούθησης

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας στο Internet, ένα αναδυόμενο πλαίσιο cookie σάς ρωτά εάν δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies ευχρηστίας και μάρκετινγκ και των μηχανισμών παρακολούθησης. Στις ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει, με μελλοντική ισχύ, όπως και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε απώτερο χρόνο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι οnline υπηρεσίες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων − με παρόχους που δεν συνδέονται με εμάς. Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση, δεν μπορούμε πλέον να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση πιθανών προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται σε τρίτους, όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση (για παράδειγμα, η διεύθυνση IP ή URL της σελίδας στην οποία βρίσκεται η σύνδεση), καθώς η συμπεριφορά τρίτων δεν εμπίπτει στον έλεγχό μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Ασφάλεια

Οι συνεργάτες μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια καθώς και τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας και για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειριζόμαστε, ιδίως από κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης δημοσιοποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Δικαιώματα των χρηστών

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.

Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα υποκείμενα σε επεξεργασία από εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και –εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις –τη συμπλήρωση ή διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν.

Αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για σκοπούς διακανονισμού και λογιστικής ή υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης, όπως ορίζεται από τον νόμο. Εάν δεν απαιτείται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η επεξεργασία τους θα είναι περιορισμένη (βλέπε παρακάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:

Στο βαθμό που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων με νομική βάση το «έννομο συμφέρον»:

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην εκ μέρους μας επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υποβάλλουμε πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα σας, εκτός εάν είμαστε σε θέση να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Εναντίωση στην απευθείας εμπορική προώθηση:

Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και της σχετικής δημιουργίας προφίλ («Εναντίωση στη διαφήμιση»). Σημειώστε ότι για οργανωτικούς λόγους, η εναντίωσή σας ενδέχεται να συμπίπτει με τη χρήση των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Εάν μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Φορητότητα δεδομένων:

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και -στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού– τη διαβίβασή τους σε τρίτους.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής σας ή στην αντίστοιχη αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για εμάς. Αρμόδια αρχή είναι η:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Τροποποίηση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των μέτρων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης. Στις περιπτώσεις αυτές θα προσαρμόσουμε αναλόγως τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Λάβετε υπόψη σας την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας και δυνατότητες επικοινωνίας

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα βρείτε τη διεύθυνσή μας στην ενότητα «Υπεύθυνος επεξεργασίας».

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή αν θέλετε να μας αναφέρετε κάποια παραβίαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κάντε κλικ εδώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω της παρακάτω διεύθυνσης e-mail:

privacy.ttde@bosch.com

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ομίλου:

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Γερμανία.