Regulamin

Regulamin

Warunki umowy urządzenia Logamatic TC100 firmy Buderus

Ostatnia aktualizacja: (01.04.2018r.)

Poniższe zapisy stanowią warunki umowy urządzenia Logamatic TC100 (“warunki”).

Paragraf 1 – definicje

Firma Bosch Thermotechnik GmbH (“Buderus”) zapewnia: oprogramowanie, które można zgrać na smartfon, tablet lub smartwatch Klienta (“Aplikację Logamatic TC100 “My mode””), portal sieciowy zawierający szczegółowe informacje dotyczące produktów Logamatic TC100, w tym instrukcje obsługi i filmy wideo (“Witrynę Logamatic TC100”), usługi dostępne za pomocą Aplikację Logamatic TC100 “My mode” i Witryny Logamatic TC100 (“Usługi Logamatic TC100”), przeznaczone do stosowania razem z inteligentnym termostatem firmy Buderus ("Logamatic TC100”), w aktualnej wersji składającym się ze sprzętu (“Produktu”) i wstępnie zainstalowanego oprogramowania firmowego (“Oprogramowanie Firmowe Logamatic TC100”).

Urządzenie Logamatic TC100 to inteligentny termostat posiadający szereg funkcji, za pomocą których Klient może sterować systemem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (“systemem HVAC”), oraz przeglądać poziom zużycia energii i kontrolować go.

Pojawiający się w niniejszych Warunkach Umowy zwrot "Klient" odnosi się do dowolnej osoby lub jednostki, która ma dostęp lub korzysta z urządzenia Logamatic TC100 i związanych z nim Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, witryny Logamatic TC100 i usług Logamatic TC100.

Stosowany w niniejszych Warunkach zwrot "Akcesoria" odnosi się do produktów, które można połączyć i używać razem z urządzeniem Logamatic TC100. Akcesoria obejmować będą produkty oferowane przez firmę Buderus.

Stosowany w niniejszych Warunkach zwrot "Produkty Trzecie" odnosi się do produktów lub usług zapewnianych przez stronę trzecią, które można połączyć i używać razem z urządzeniem Logamatic TC100. Produkty Trzecie nie są zapewniane przez firmę Buderus.

Zwrot “Dane Uwierzytelniające Logamatic TC100” stosowany w ramach niniejszych warunków odnosi się do danych uwierzytelniających niezbędnych do połączenia Usług Logamatic TC100, lub Produktów Trzecich, z urządzeniem Logamatic TC100.

Termin „Usługi Sterowania Głosowego” stosowany w ramach niniejszych warunków odnosi się do urządzeń i oprogramowania do sterowania produktami Bosch Thermotechnik za pomocą asystentów mowy, usług komunikacyjnych i podobnych rozwiązań oferowanych do sterowania regulatorami, termostatami i grzejnikami Buderus.

Paragraf 2 – Zastosowanie

Uzyskując dostęp lub korzystając z Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i/lub Usług Logamatic TC100, Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przestrzeganie Warunków, nie będzie mógł korzystać z urządzenia Logamatic TC100 w połączeniu z Akcesoriami, Aplikacją Logamatic TC100, Witryną Logamatic TC100, Usługami Logamatic TC100 i Produktami Trzecimi.

Zakup urządzenia Logamatic TC100 podlega warunkom gwarancyjnym firmy Buderus (które są dostępne na Witrynie Logamatic TC100, www.Buderus-Logamatic TC100.com ) i może też podlegać szczególnym warunkom sprzedaży.

W przypadku akcesoriów i Produktów Trzecich mogą występować dodatkowe warunki, zawierające szczególne zapisy dotyczące zastosowanych akcesoriów i Produktów Trzecich.

Brak ważności jednego lub większej liczby zapisów Warunków nie wpływa na ważność pozostałych zapisów.

Paragraf 3 – Prawo użycia i dostępu

Firma Buderus przyznaje Klientowi niewyłączne, niezbywalne prawo do dostępu i korzystania z urządzenia Logamatic TC100 i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100 (bez prawa do podlicencji). Aplikacja, Witryna i Usługi Logamatic TC100 przez cały czas stanowią własność firmy Buderus. Jakiekolwiek zastosowanie Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100 do celów innych niż te, do których zostały one udostępnione (na przykład gromadzenie danych i inne działania na danych, świadczenie usług stronom trzecim) jest zabronione, jeżeli nie zostało wyraźnie stwierdzone inaczej przez firmę Buderus.

Klient nie będzie wspierał ani pomagał w działaniach związanych z inżynierią wsteczną, dekompilacją, modyfikacją, lub pozyskiwaniem produktów lub funkcji pochodnych z urządzenia Logamatic TC100 i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikacji, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100.

Klient ma zapewnić, aby sprzęt komputerowy i konfiguracja środowiska komputerowego (systemu operacyjnego, systemów kompatybilnych i urządzeń inteligentnych, dostępu sieciowego i dostępności za pośrednictwem stałego i stabilnego łącza Wi-Fi, itp.), przeznaczonego do współpracy z urządzeniem Logamatic TC100 i z jego Akcesoriami, Aplikacją Logamatic TC100, Witryną Logamatic TC100 i Usługami Logamatic TC100, była zgodna z wymaganiami firmy Buderus i z informacjami dostępnymi na Witrynie Logamatic TC100, oraz zawartymi w instrukcji obsługi Logamatic TC100.

Każdy Klient, niezależnie od warunków polityki prywatności, w zakresie danych Klienta nie stanowiących własności firmy Buderus, udziela firmie Buderus, w sposób automatyczny i bez żadnej dodatkowej formy, nieograniczone, niewyłączne, swobodne, globalne, zbywalne i bezpłatne prawo do korzystania z wszystkich danych lub innych elementów generowanych lub wykorzystywanych przez urządzenie Logamatic TC100, akcesoria, aplikacje Logamatic TC100, witrynę Logamatic TC100 i usługi Logamatic TC100, w każdym dowolnym celu.

Dostępność urządzenia Logamatic TC100 do sprzedaży, wsparcia technicznego, oraz dostęp do jego Akcesoriów, Aplikacji, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100 ogranicza się do terenu państw podanych na Witrynie Logamatic TC100 ("Państwa"). Klient przyjmuje do wiadomości, że poza terenem Państw, urządzenie Logamatic TC100 i jego Akcesoria, Aplikacja Logamatic TC100, Witryna Logamatic TC100 i Usługi Logamatic TC100, mogą być niedostępne, lub też zakres korzystania z nich może być zredukowany lub ograniczony. Klient będzie odpowiedzialny za przestrzeganie, i zobowiązany do przestrzegania, wszelkich odnośnych przepisów prawnych obowiązujących w państwie, w którym urządzenie Logamatic TC100 i jego Akcesoria, Aplikacja Logamatic TC100, Witryna Logamatic TC100 i Usługi Logamatic TC100 są udostępnione lub używane.

Firma Buderus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy straty spowodowane dostępem do urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100, lub ich użytkowaniem, poza terenem jednego z Państw.

Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia firmy Buderus przed konsekwencjami naruszenia zasad Warunków przez Klienta.

Paragraf 4 - wymagania systemowe

Klient będzie zobowiązany do zapewnienia, by wszystkie wymagania systemowe wymienione w instrukcji obsługi urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100, były dostępne i prawidłowo skonfigurowane. By, między innymi, w miejscu montażu dostępne było szerokopasmowe połączenie internetowe i sprawna i komunikatywna sieć bezprzewodowa Wi-Fi dla urządzenia Logamatic TC100.

Klient potwierdza dostępność urządzenia mobilnego, które jest kompatybilne z wymaganiami systemowymi i umożliwia prawidłowy dostęp i zastosowanie Akcesoriów Logamatic TC100, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny i urządzenia Logamatic TC100. Usługi. Niektóre Usługi Logamatic TC100 mogą dodatkowo wymagać dostępu do dodatkowych funkcji urządzeń mobilnych (np. lokalizacja GPS w celu geolokalizacji Usług Logamatic TC100, itp.). Wymagania te zostały opisane i udostępnione na Witrynie Logamatic TC100.

Paragraf 5 - Kontrola zużycia energii

Gromadzone przez urządzenie Logamatic TC100 i Aplikację Logamatic TC100 “My mode” dane dotyczące zużycia paliwa (gazu, oleju ...) i/lub energii elektrycznej przez urządzenie mają jedynie charakter informacyjny i nie są w żaden sposób gwarantowane przez firmę Buderus. Rzeczywisty poziom zużycia gazu i elektryczności może być różny i zależy od danego Klienta i środowiska. Ewentualne rozbieżności w wartościach (zarówno w górę jak i w dół) nie powodują żadnych konsekwencji prawnych.

Klient nie będzie korzystał z danych dotyczących zużycia energii udostępnianych przez urządzenie Logamatic TC100 i jego Akcesoria, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witrynę Logamatic TC100 i Usługi Logamatic TC100, w celu kwestionowania rachunków za energię elektryczną otrzymywanych od dostawcy energii elektrycznej lub od administratora sieci, traktując te dane jako źródło pomiaru zużycia energii alternatywne wobec liczników energii elektrycznej.

Ewentualna redukcja zużycia energii spowodowana zastosowaniem urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100, zależy od szeregu różnych czynników środowiskowych, za które firma Buderus nie ponosi odpowiedzialności. Klient niniejszym rezygnuje z ubiegania się o jakiegokolwiek odszkodowanie ze strony firmy Buderus z uwagi na brak możliwości osiągnięcia oczekiwanych poziomów redukcji zużycia energii.

Paragraf 6 - odpowiedzialność za udostępnianie

Klient zobowiązany jest do zagwarantowania, by tylko Klient i/lub osoby upoważnione przez Klienta miały możliwość dostępu i/lub korzystania z urządzenia Logamatic TC100 i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode” i Usług Logamatic TC100. Klient zobowiązany jest do zapewnienia poufności Danych Uwierzytelniających Logamatic TC100 w każdej sytuacji. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że nieupoważnione strony trzecie uzyskały lub mogą uzyskać wiedzę na temat Danych Uwierzytelniających Logamatic TC100, lub jeżeli Klient ma wiedzę na temat jakichkolwiek innych nielegalnych, nieprawidłowych, pozaumownych lub innych przypadków nieautoryzowanego dostępu lub zastosowania urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100, należy o takiej sytuacji niezwłocznie poinformować firmę Buderus. Lista kontaktów do firmy Buderus dostępna jest na Witrynie Logamatic TC100.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie użycie i/lub inne czynności wykonywane za pomocą urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode” i Usług Logamatic TC100, wykonywanych z zastosowaniem Danych Uwierzytelniających Logamatic TC100.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, z wyjątkiem przypadków w których wina za to nie leży po stronie Klienta.

Paragraf 7 – Produkty Trzecie

Buderus może zapewnić Klientowi możliwość podłączenia urządzenia Logamatic TC100 do jednego lub większej ilości Produktów Trzecich, których firma Buderus nie jest właścicielem i których nie reguluje. Zastosowanie Produktów Trzecich przez Klienta regulowane jest przez indywidualne warunki obsługi lub politykę prywatności opracowane przez stronę trzecią. Przed podłączeniem Produktów Trzecich do urządzenia Logamatic TC100, firma Buderus zachęca Klienta do zapoznania się z zapisami warunków umowy i polityki prywatności dotyczących zastosowania Produktów Trzecich.

Ponadto, przed podłączeniem urządzenia Logamatic TC100 do jednego lub większej ilości Produktów Trzecich, Klient zgadza się na rejestrację w celu założenia konta klienta ("Konto Buderus"), za pomocą Aplikację Logamatic TC100 “My mode” lub Witryny Logamatic TC100, i na podanie niezbędnych informacji w sposób kompletny i prawidłowy, zgodnie z wymaganiami procedury rejestracyjnej. Jeżeli informacje te ulegną zmianie podczas okresu korzystania z urządzenia, Klient zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Konto Buderus zarządzane jest i utrzymywane przez firmę Buderus.

Klient może zdecydować o podłączeniu urządzenia Logamatic TC100 do jednego lub większej ilości Produktów Trzecich, i może w każdej chwili zrezygnować z tego połączenia. Po rezygnacji z takiego dostępu, korzystanie z Produktu Trzeciego w połączeniu z urządzeniem Logamatic TC100, Aplikacją Logamatic TC100 i Usługami Logamatic TC100 będzie niemożliwe.

Klient wyraża zgodę na udostępnianie danych koniecznych do umożliwienia połączenia urządzenia Logamatic TC100 z Produktami Trzecimi. Dane te mogą zawierać dane osobowe Klienta i Dane Uwierzytelniające Logamatic TC100.

Po udostępnieniu powyższych danych stronie trzeciej, dane te zostaną objęte polityką prywatności strony trzeciej i nie będą już podlegały polityce prywatności firmy Buderus.

Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Buderus nie udziela żadnej gwarancji ani zabezpieczenia dotyczących zastosowania Produktów Trzecich w połączeniu z urządzeniem Logamatic TC100 i jego Akcesoriami, Aplikacją Logamatic TC100, Witryną Logamatic TC100 i Usługami Logamatic TC100. Zastosowanie Produktów Trzecich odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta i na jego własne ryzyko, i podlega warunkom stosowanym przez zainteresowane strony trzecie. Firma Buderus nie jest odpowiedzialna za stosowanie Produktów Trzecich przez Klienta, więc nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z zastosowania Produktów Trzecich.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Produktów Trzecich, lub w sytuacjach wystąpienia problemów z ich obsługą, Klient będzie kontaktował się z dostawcą Produktów Trzecich bezpośrednio, oprócz przypadków w których to firma Buderus zapewnia wsparcie techniczne dla danego produktu.

Paragraf 8 - Usługi Sterowania Głosowego

Usługi Sterowania Głosowego umożliwiają Klientowi korzystanie z podstawowych funkcji systemu sterowania ogrzewaniem za pomocą prostych poleceń głosowych lub komunikatów, przy czym zakres funkcji zmienia się w zależności od danej Usługi Sterowania Głosowego. Instalując lub rejestrując daną Usługę/ Sterowania Głosowego i łącząc tę usługę z Logamatic TC100, klient zgadza się na niniejsze Warunki. Jeśli Klient nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie ma on możliwości korzystania z Usługi Sterowania Głosowego.

Dana Usługa Sterowania Głosowego związana jest z korzystaniem z Logamatic TC100, zgodnie z niniejszymi Warunkami, i może zostać zakończona przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Klient rezygnuje z korzystania z danej Usługi Sterowania Głosowego odinstalowując lub odłączając odpowiednią Usługę Sterowania Głosowego. Po rezygnacji z danej Usługi Sterowania Głosowego nie jest już możliwe korzystanie z niej. Wszystkie inne usługi świadczone na podstawie niniejszych Warunków pozostają bez zmian.

Nie ma zagwarantowanego prawa do nieprzerwanej dostępności lub określonego czasu reakcji lub działania w przypadku danej Usługi Sterowania Głosowego. Buderus dokłada wszelkich starań, aby była zachowana ciągła dostępność usługi. Nie ma gwarancji, że dostęp lub korzystanie z danej Usługi Sterowania Głosowego nie zostanie zakłócone ani utrudnione przez prace konserwacyjne, wprowadzane aktualizacje czy z powodu innych zakłóceń.

Prawo Klienta do użytkowania ogranicza się do dostępu do danej Usługi Sterowania Głosowego a także do korzystania z niej zgodnie z niniejszymi warunkami.

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą zakłócać działanie danej Usługi Sterowania Głosowego i powiązanych z nią usług, w szczególności w celu nadmiernego przeciążenia naszych systemów informatycznych. Niedozwolone jest generowanie przez Klienta treści, które naruszają obowiązujące prawo lub moralność. Ponadto, klient zezwala operatorowi na modyfikowanie swoich treści, jeśli naruszą one powyższe zasady lub mogą powodować szkody dla operatora lub strony trzeciej. Zabrania się komunikacji innej Usługi Sterowania Głosowego z daną Usługą Sterowania Głosowego. Wszelkie zabronione działania mogą skutkować natychmiastowym wykluczeniem Klienta z korzystania z Usługi Sterowania Głosowego. Jeśli Klient dowie się o jakimkolwiek nielegalnym, obraźliwym, naruszającym umowę lub innym nieuprawnionym korzystaniu z Usługi Sterowania Głosowego, może skontaktować się z Bosch Thermotechnik GmbH i zgłosić to nieautoryzowane użycie.

Podczas gdy Klient komunikuje się z Usługą Sterowania Głosowego, usługa ta zapisuje wiadomości wprowadzone lub wygłoszone przez Klienta. Bosch Thermotechnik GmbH używa tych komunikatów do świadczenia i ulepszania Usług Sterowania Głosowego.

Odpowiedzi i oświadczenia udzielone przez Usługę Sterowania Głosowego chronione są prawem autorskim. Powielanie, kopiowanie, przechowywanie lub wyszukiwanie tych oświadczeń lub ich wykorzystanie w innym języku jest zabronione chyba, że Buderus wyraził na to pisemną zgodę.

Paragraf 9 - aktualizacje

Buderus może wprowadzać aktualizacje ("Aktualizacje") Oprogramowania Firmowego Logamatic TC100 oraz Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100 oraz Akcesoriów, mające na celu udoskonalenie produktów i usług. Będą się one ograniczały do aktualizacji, które obiektywnie nie stanowią wady w stosunku do usług uzgodnionych w momencie zawarcia umowy i które nie odbiegają znacząco od uzgodnionych usług, np. usuwanie błędów w oprogramowaniu, poprawa użyteczności, stabilności, sprawności, wprowadzenie dodatkowych funkcji, itp.

Klient wyraża zgodę na automatyczną instalację Aktualizacji przez firmę Buderus, bez konieczności wcześniejszego informowania i wyrażania zgody na aktualizację przez Klienta.

Jeżeli instalacja Aktualizacji nie jest możliwa, firma Buderus nie będzie w stanie zagwarantować prawidłowego zastosowania lub pełnej funkcjonalności urządzenia Logamatic TC100 i Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100 oraz Akcesoriów.

W przypadku bardziej rozbudowanych aktualizacji zostaniesz o nich powiadomiony i poproszony o zgodę. W przypadku odmowy taka aktualizacja nie zostanie przeprowadzona a działanie systemu może zostać zakłócone lub całkowicie przerwane. Zapis ten ma zastosowanie mutatis mutandis w przypadku, gdy zmiany w aplikacji i / lub oprogramowaniu urządzenia są konieczne ze względu na dokonanie zmian w specyfikacji przez strony trzecie, od których Buderus pozyskuje zaawansowane usługi lub z powodu istotnych innowacji technicznych na rynku.

Paragraf 10 – zmiany Warunków Umowy

Firma Buderus ma prawo do wprowadzania zmian i/lub rozszerzeń niniejszych Warunków w dowolnym momencie, i do ogłaszania nowej wersji Warunków jako aktualnej dla Klienta poprzez powiadomienie o zmianach za pomocą Aplikację Logamatic TC100 “My mode”.

Po zaakceptowaniu przez Klienta zmian wprowadzonych do Warunków Umowy, zmiany te uznane zostaną za uzgodnione.

W przypadku odmowy, firma Buderus zastrzega sobie prawo do wycofania przyznanego prawa do użytkowania urządzenia. Powiadomienie o zmianach zawiera informację o prawie Klienta do odmowy i o jego konsekwencjach.

Powiadomienia o zmianach będą publikowane na Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, a wprowadzane zmiany Warunków będą publikowane na Aplikacji oraz Witrynie Logamatic TC100.

Paragraf 11 – wypowiedzenie Umowy

Warunki Umowy pozostają w mocy w trakcie korzystania przez Klienta z urządzenia Logamatic TC100 i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100 i jego dostępu do nich, lub do momentu wypowiedzenia lub zawieszenia usług przez firmę Buderus.

Firma Buderus może wypowiedzieć lub zawiesić prawo Klienta do dostępu i do korzystania z urządzenia w przypadku naruszenia Warunków Umowy przez Klienta.

Po wypowiedzeniu umowy, Klient nie będzie miał możliwości dostępu lub korzystania z Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 lub Usług Logamatic TC100.

Firma Buderus może wypowiedzieć dostęp i możliwość korzystania z Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 lub Usług Logamatic TC100 w dowolnym momencie, na podstawie powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Paragraf 12 – odpowiedzialność prawna i ograniczenia dotyczące korzystania i dostępu

Funkcjonowanie urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100 zależy od szeregu czynników środowiskowych (np. od produktów lub usług stron trzecich, dostępu do internetu, prawidłowego funkcjonowania sieci Wi-Fi, czy innych systemów i sieci komunikacyjnych), za które firma Buderus nie odpowiada, w związku z tym urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań krytycznych w czasie rzeczywistym. W związku z powyższym urządzenie Logamatic TC100 i jego Akcesoria, Aplikacja Logamatic TC100, Witryna Logamatic TC100 i Usługi Logamatic TC100 nie są objęte gwarancją zapewniającą niezmienność ich funkcjonowania lub określone wartości eksploatacyjne.

Firma Buderus nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty (np. danych) spowodowane awarią i/lub przerwaniem i/lub brakiem dostępu do lub z urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100.

Dostęp do urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100 może być czasowo ograniczony lub przerwany z uwagi na konieczność przeprowadzenia między innymi czynności konserwacyjnych, naprawczych lub aktualizacji zabezpieczeń. Klientowi nie przysługują żadne odszkodowania z tego tytułu. Firma Buderus nie gwarantuje określonej wartości sprawności urządzenia.

Firma Buderus nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za ewentualne szkody handlowe, wynikłe i/lub pośrednie, w tym między innymi za utratę zysków i dochodów, szkody niematerialne, po stronie Klienta. Firma Buderus nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z niedopatrzenia ze strony Klienta lub strony trzeciej zaangażowanej przez Klienta.

Niezależnie od powyższych zapisów, odpowiedzialność firmy Buderus we wszystkich przypadkach ogranicza się do oryginalnej ceny zakupu produktów, lub, jeżeli ta jest niższa, do wartości objętej ubezpieczeniem firmy Buderus, i jest płatna dla danego przypadku.

Prawo do reklamacji na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe pozostaje bez zmian.

Ponadto firma Buderus nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, jeżeli szkody te są wynikiem:

  • Eksploatacji urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100 przez Klienta w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem;
  • Nieprzestrzegania przez Klienta otrzymanej krótkiej instrukcji instalacji i instrukcji obsługi, i innych instrukcji dostępnych w Aplikację Logamatic TC100 “My mode” i na Witrynie Logamatic TC100;
  • Przeprowadzenia zmian, napraw, relokacji i/lub kontroli urządzenia Logamatic TC100 i Akcesoriów przez Klienta lub inną stronę nie będącą firmą Buderus lub trzecią stroną zaangażowaną przez Buderus;
  • Wywołania przez Klienta szkód powiązanych z utratą, zniekształceniem lub niezdatnością do użycia danych zapisanych cyfrowo, elektromagnetycznie lub przesyłanych;
  • Wywołania przez Klienta szkód, w najszerszym rozumieniu, podczas instalacji lub korzystania z urządzenia Logamatic TC100 i Akcesoriów, oprócz sytuacji w których szkody te są wynikiem rażących, celowych zaniedbań ze strony firmy Buderus, lub trzeciej strony powiązanej z firmą Buderus.
  • Wywołania przez Klienta, lub inną stronę, szkód spowodowanych zwarciem, zalaniem wodą, uderzeniem pioruna, działaniem ognia/dymu, awarią zasilania, zakłóceniami na łączach telekomunikacyjnych, i wszystkimi innymi przyczynami niezależnymi od firmy Buderus i nie pochodzącymi od firmy Buderus.

Paragraf 13 – własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa do oprogramowania, baz danych, patentów, wiedzy technicznej, podstawowych algorytmów, znaków towarowych, logotypów, nazw handlowych i innych oznaczeń komercyjnych, oraz inne analogiczne prawa, w tym rejestracje, wnioski, wznowienia globalne) dotyczące urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100, są własnością firmy Buderus. Powyższe dotyczy również wszelkich zmian lub produktów pochodnych urządzenia Logamatic TC100.

Niektóre elementy Aplikację Logamatic TC100 “My mode” stanowią oprogramowanie otwarte, które może stanowić własność stron trzecich (“Oprogramowanie Otwarte”). Korzystanie z Oprogramowania Otwartego regulowane jest przez warunki, na podstawie których Oprogramowanie Otwarte jest udostępniane. Warunki Umowy nie obejmują Oprogramowania Otwartego.

Paragraf 14 – prywatność

Polityka prywatności firmy Buderus zostanie udostępniona do wglądu w ramach Aplikację Logamatic TC100 “My mode” i na Witrynie Logamatic TC100, i jest też obowiązująca dla niniejszych Warunków Umowy. Polityka prywatności objaśnia sposób, w jaki firma Buderus postępuje z Danymi Klienta w kontekście urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100.

Klient wyraża zgodę na zapisy polityki prywatności poprzez uzyskanie dostępu, lub korzystanie, z urządzenia Logamatic TC100 i jego Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100.

W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów, Warunki Umowy mają pierwszeństwo względem polityki prywatności firmy Buderus.

Paragraf 15 – reklamacje i serwis

W przypadku wszelkich pytań lub uwag dotyczących Warunków Umowy, urządzenia Logamatic TC100, Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100, informacje kontaktowe dostępne są w Aplikację Logamatic TC100 “My mode” i na Witrynie.

Jeżeli Klient jest konsumentem, ma on/ona prawo do złożenia reklamacji na Internetowej Stronie Rozwiązywania Sporów prowadzonej przez Komisję Europejską, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . W takim przypadku firma Buderus nie będzie uczestniczyć w rozpatrywaniu reklamacji składanej za pośrednictwem organu do rozwiązywania sporów.

Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Buderus może zapewnić wsparcie jedynie w kwestii pytań, usterek i/lub spraw związanych z dostępem do i korzystaniem z urządzenia Logamatic TC100 i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i Usług Logamatic TC100. Powyższe nie obejmuje wszelkich innych produktów nie zapewnianych przez firmę Buderus, takich jak urządzenia grzewcze (oprócz tych zapewnianych przez Buderus), Produkty Trzecie, lub usługi zapewniane przez strony trzecie (np. obsługa danych zapewniana przez dostawcę usług sieciowych).

Wsparcie serwisowe może stanowić dodatkowy koszt dla Klienta. Informacje dotyczące kosztów dodatkowych można znaleźć na Witrynie Logamatic TC100.

Paragraf 16 –informacje na temat rozwiązywania sporów – arbitraż konsumencki

Bosch Thermotechnik GmbH nie bierze udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organami arbitrażowymi konsumentów.

Paragraf 17 – Stosowalne prawo i właściwość miejscowa sądu

Do niniejszych Warunków i wszelkich umów pomiędzy firmą Buderus a Klientem zastosowanie ma prawo niemieckie, jeżeli obowiązujące przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. Jednoznacznie wyklucza się zastosowanie zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG Wiedeń, 11 kwietnia 1980r.)

Jeżeli Klient jest firmą, wszelkie sytuacje sporne dotyczące, lub wynikające z, lub odnoszące się do Warunków lub do korzystania z Aplikację Logamatic TC100 “My mode”, Witryny Logamatic TC100 i/lub Usług Logamatic TC100 będą przekazywane wyłącznie do właściwego sądu w Stuttgarcie na terenie Niemiec. Niemniej jednak Buderus zastrzega prawo do przekazywania sytuacji spornych do sądu właściwego dla siedziby Klienta.