Upozornenia ohľadom ochrany údajov

Bosch Thermotechnik GmbH (v ďalšom texte "Bosch TT" príp. "my" alebo "nás") sme radi, že ste navštívili naše internetové stránky príp. mobilné aplikácie (spoločne označované aj ako "on-line ponuka") a že máte záujem o našu spoločnosť a naše produkty.

Bosch TT rešpektuje vaše súkromie

Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov sú pre nás dôležité a preto ich zohľadňujeme v rámci našich obchodných procesov. Osobné údaje, ktoré zbierame počas vašej návštevy našich online-ponúk, spracovávame dôverne a iba v súlade so zákonnými predpismi.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej korporátnej politiky.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba za spracovanie vašich údajov je Bosch TT; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach ohľadom ochrany údajov.

Naše kontaktné údaje:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Spracovanie osobných údajov

Zásady

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, čiže napr. mená, adresy, tel. čísla, e-mailové adresy, údaje na zmluvách, účtovné údaje a zúčtovacie údaje, na základe ktorých je možné identifikovať osobu.

Osobné údaje (vrátane IP-adries) zbierame, spracovávame a používame iba vtedy, keď na tieto účely existuje zákonný právny základ alebo ak ste nám na tento účel udelili svoj súhlas, napr. v rámci registrácie.

Spracovávané kategórie údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

  • Údaje týkajúce sa komunikácie (napr. meno, tel. číslo, e-mail, adresa)

Účely spracovania a právne základy

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracovávame vaše osobné údaje na nasledovné účely:

  • Príprava tejto on-line ponuky (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR, oprávnený záujem z našej strany na priamej reklame, pokiaľ sa realizuje v súlade so právnymi zadaniami o ochrane údajov a konkurenčnej súťaži).

  • Na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (právne základy: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR, plnenie našich právnych povinností v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúcha a bezpečnosti našich ponúk).

  • Vlastná reklama a reklama tretích strán ako aj prieskum trhu a meranie dosahu v zákonne povolenom rozsahu alebo pokiaľ ste nám na tento účel dali svoj súhlas. (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. a, písm. f GDPR, náš oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov na účel priamej reklamy, pokiaľ sa realizuje v súlade s právnymi zadaniami o ochrane údajov a konkurenčnej súťaži. Pokiaľ to nie je právne zakázané, realizuje sa kontakt na reklamné účely iba s vaším predchádzajúcim súhlasom).

  • Zachovanie a ochrana našich práv (právny základ: čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f GDPR, náš oprávnený záujem na uplatňovaní a ochrane našich práv).

Deti

Táto on-line ponuka nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov.

Odovzdávanie údajov

Odovzdávanie údajov iným zodpovedným osobám

Vaše osobné údaje odovzdávame iným zodpovedným osobám zásadne len vtedy, pokiaľ je to potrebné pre zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretia strana oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak ste s takýmto odovzdaním súhlasili. Podrobnosti o právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právne základy. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky Bosch Group. V prípade odovzdania údajov tretím stranám na základe oprávneného záujmu je táto skutočnosť vysvetlená v upozorneniach ohľadom ochrany údajov.

Okrem toho môžu byť údaje prenesené iným zodpovedným osobám, pokiaľ by nás k tomu zaväzovali zákonné predpisy alebo vynútiteľné úradné príp. súdne nariadenie.

Poskytovateľ služieb (všeobecne)

Externých poskytovateľov služieb poverujeme úlohami, medzi ktoré patria napr. predajné a marketingové služby, manažment zmlúv, spracovanie platieb, programovanie, hosting dát a služby telefonickej podpory. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich kontrolujeme, najmä pokiaľ ide o starostlivú manipuláciu s údajmi a zabezpečenie údajov, ktoré sú u nich uložené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k mlčanlivosti a dodržiavaniu zákonných predpisov. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky Bosch Group.

Odovzdanie príjemcovi mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v tzv. tretích štátoch. V takom prípade sa pred odovzdaním údajov uistíme, že je buď u príjemcu zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia o primeranosti Komisie EÚ pre príslušnú krajinu alebo dohoda tzv. štandardných európskych zmluvných doložiek Európskej únie s príjemcom) alebo je k dispozícii váš súhlas.

Môžete od nás získať prehľad príjemcov v tretích krajinách a kópiu konkrétne dohodnutých pravidiel na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov. Na tento účel prosím použite údaje uvedené v odseku Kontakt.

Doba uloženia; lehoty archivácie

Vaše údaje ukladáme zásadne dovtedy, kým je to potrebné pre realizáciu našej on-line ponuky a s ňou spojených služieb príp. kým máme oprávnený záujem na ďalšom uložení (napr. aj po dokončení plnenia zmluvy môžeme ešte mať oprávnený záujem vykonávať marketingovú činnosť prostredníctvom pošty). Potom vaše osobné údaje vymažeme s výnimkou tých údajov, ktoré musíme uchovávať aj naďalej kvôli splneniu právnych záväzkov (napr. máme povinnosť po stanovenú dobu archivovať určité dokumenty, napr. zmluvy a faktúry, pričom túto povinnosť máme na základe lehôt archivácie z daňového hľadiska a z hľadiska obchodného práva).

Používanie súborov cookies

V rámci poskytovania našej on-line ponuky sa môžu používať súbory cookies a sledovacie mechanizmy.

Cookies sú malé textové údaje, ktoré sa môžu ukladať do vášho koncového zariadenia pri návšteve našej on-line ponuky.

Sledovanie je možné použitím rôznych technológií. Informácie spracovávame najmä v rámci pixelovej technológie príp. na základe analýzy prihlasovacieho súboru.

Kategórie

Rozlišujeme cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie technických funkcií on-line ponuky, a také cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú nevyhnutné pre technické funkcie on-line ponúk.

Je zásadne možné používať on-line ponuku bez cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

Technicky potrebné cookies

Pod technicky potrebnými súbormi cookies rozumieme cookies, bez ktorých nie je možné technicky zabezpečiť poskytovanie on-line ponuky. Patria k nim napr. cookies, ktoré ukladajú údaje kvôli zabezpečeniu bezporuchovej reprodukcie video- príp. audio-obsahov.

Tieto cookies sa po ukončení vašej návštevy vymažú.

Cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú technicky potrebné

Tieto cookies a sledovacie mechanizmy používame iba vtedy, keď ste nám s nimi vopred vyjadrili svoj príslušný súhlas. Tieto cookies a sledovacie mechnizmy rozdeľujeme do dvoch nižších kategórií:

Cookies pre pohodlné ovládanie

Tieto cookies uľahčujú ovládanie a umožňujú tak pohodlné prehliadanie našej on-line ponuky, v týchto súboroch cookies môžu byť napr. uložené vaše nastavenia jazyka.

Cookies na marketingové účely a pre sledovacie mechanizmy

Všeobecné informácie

Vďaka súborom cookies určených na marketingové účely a pre sledovacie mechanizmy môžeme našim partnerom zobrazovať ponuky podľa ich záujmov, na základe analýzy vášho používania:

  • Štatistika: Použitím štatistického nástroja napr. meriame, koľkokrát ste vyvolali stránku.

  • Sledovanie konverzie: Naši partneri pre sledovanie konverzie uložia súbor cookie do vášho počítača ("konverzné cookie"), pokiaľ našu internetovú stránku navštívite prostredníctvom inzercie príslušného partnera. Tieto cookies spravidla strácajú svoju platnosť uplynutí 30 dní. Ak navštívite určité naše stránky a súbor cookie je ešte platný, môžeme spolu s príslušným partnerom pre sledovanie konverzie rozpoznať, že určitý používateľ klikol na reklamu a bol tak presmerovaný na našu stránku. Informácie zozbierané pomocou konverzných cookies slúžia na zostavovanie štatistík konverzie a záznam celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaný na stránku obsahujúcu značku na sledovanie konverzie.

Berte prosím na vedomie, že pri použití nástrojov sa môžu vaše údaje prípadne posielať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorých neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti o tejto téme nájdete v príslušnom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

  • Google Analytics Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funkcia: analýza aktivít používateľov (vyvolania stránky, počet návštevníkov a návštev, stiahnutia), UX-testing

Správa cookies a sledovacích mechanizmov

V internetovom prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromia môžete spravovať vaše nastavenie súborov cookies a sledovacích mechanizmov:

Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na používaný internetový prehliadač.

Vypnutie všetkých cookies

Ak chcete vypnúť všetky cookies, tak prosím prejdite do nastavení vášho internetového prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Berte prosím na vedomie, že tým môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti internetovej stránky.

Správa vašich nastavení ohľadom technicky nepotrebných cookies a sledovacích mechanizmov

Pri vašej návšteve našich internetových stránok bude v informačnej časti o cookies zobrazený dopyt, či nám udelíte príslušný súhlas s používaním cookies pre pohodlné používanie stránky a marketingových cookies príp. sledovacích mechanizmov. V našich nastaveniach súkromia môžete zrušiť už udelené súhlasy s budúcou účinnosťou alebo nám môžete udeliť svoj súhlas neskôr.

Externé odkazy

Naša on-line ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán, tzn. poskytovateľov, ktorí nie sú s nami prepojení. Keď kliknete na odkazy, nemáme vplyv na zber, spracovanie a používanie eventuálnych osobných údajov, ktoré sa kliknutím prenesú tretím stranám (napr. IP-adresa alebo URL stránky, na ktorej sa nachádza odkaz), keďže aktivity tretích strán prirodzene nemáme pod kontrolou. Za spracovanie osobných údajov tretími stranami nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Bezpečnosť

Naši pracovníci a nami poverené spoločnosti - poskytovatelia služieb - sú viazaní mlčanlivosťou a povinnosťou dodržiavať ustanovenia platných zákonov na ochranu údajov.

Vykonávame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany a chránili tak nami spravované vaše údaje najmä pred rizikami v dôsledku neúmyselného alebo protiprávneho zničenia, manipulácie, straty, pozmenenia alebo neoprávneného odhalenia príp. pred neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.

Práva používateľov

Pre uplatnenie vašich práv prosím využite údaje uvedené v odseku Kontakt. Pritom sa prosím uistite, že budeme môcť jednoznačte identifikovať vašu osobu.

Právo na informácie a informovanie:

Máte práv od nás požadovať potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje. Ak je to tak, môžete si uplatniť právo informovať sa, aké osobné informácie o vás spracovávame.

Právo na opravu údajov a právo na vymazanie údajov:

Môžete od nás požadovať, aby sme opravili nesprávne údaje a pokiaľ sú splnené zákonom stanovené predpoklady, požadovať doplnenie alebo vymazanie vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a účtovníctva alebo sa na ne vzťahuje zákonom stanovená povinnosť archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k takýmto údajom, tak sa ich spracovanie obmedzí (viď ďalší text).

Obmedzenie spracovania:

Pri splnení zákonom stanovených predpokladov môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov.

Námietka proti spracovávaniu údajov v prípade právneho základu "oprávnený záujem":

Okrem toho máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu údajov z našej strany z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej mimoriadnej situácie, pokiaľ sa zakladajú na právnom základe oprávneného záujmu. V takom prípade prestaneme spracovávať vaše údaje, ibaže by sme mohli - v súlade so zákonnými predpismi - preukázať presvedčivé legitímne dôvody pre ďalšie spracovávanie údajov, ktoré prevažujú nad vašimi právami.

Námietka proti priamej reklame:

Okrem toho môžete kedykoľvek namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov na reklamné účely a s tým súvisiacemu vytváraniu profilov ("námietka proti reklame"). Berte prosím do úvahy, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k prekrývaniu vašej námietky s používaním vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane.

Odvolanie súhlasu:

Pokiaľ ste nám dali súhlas na spracovávanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracovávania vašich údajov až do zrušenia zostáva nedotknutá.

Prenositeľnosť údajov:

Okrem toho máte právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte príp. - pokiaľ je to technicky realizovateľné - požadovať, aby boli tieto údaje odoslané tretej strane.

Právo na podanie sťažnosti na dozornom úrade:

Máte právo podať sťažnosť na úrade na ochranu údajov. Za týmto účelom sa môžete obrátiť na miestne príslušný úrad na ochranu údajov podľa vášho bydliska príp. spolkovej krajiny alebo na úrad na ochranu údajov, pod pôsobnosť ktorého spadáme my. Je to:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Zmena upozornenia na ochranu údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu údajov, pokiaľ si to vyžaduje technický vývoj. V takýchto prípadoch príslušným spôsobom upravíme aj naše upozornenia týkajúce sa ochrany údajov. Preto berte prosím na vedomie vždy aktuálnu verziu našich upozornení na ochranu údajov.

Uplatnenie vašich práv a možnosti kontaktu

Ak sa s nami chcete skontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku "Zodpovedná osoba".

Pre uplatnenie si vašich práv ako dotknutej osoby alebo ak nám chcete nahlásiť porušenie ochrany údajov, kliknite prosím sem.

Môžete sa s nami skontaktovať aj na nasledovnej e-mailovej adrese:

privacy.ttde@bosch.com

Korporátny splnomocnenec pre ochranu údajov:

Splnomocnenec pre ochranu úradov, informačnú bezpečnosť a ochranu údajov (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Nemecko.