Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Posledná aktualizácia: 10/2019 - FINAL

Zmluvné podmienky Logamatic TC100 ("Podmienky").

Článok 1 - Definície

Bosch Thermotechnik GmbH ("Buderus") poskytuje: softvér, ktorý možno stiahnuť na zákaznícky smartphone, tablet alebo smartwatch ("Logamatic TC100-App “My mode”"), webový portál s podrobnými informáciami o produktoch Logamatic TC100 vrátane inštrukčných príručiek a videí ("Logamatic TC100 Website"), Služby dostupné prostredníctvom webových stránok Logamatic TC100-App “My mode” a Logamatic TC100 ("Logamatic TC100 Services") pre použitie s inteligentným termostatom dodávaným firmou Buderus ("Logamatic TC100") v aktuálnej verzii, ktorá se skladá z hardvéru ("Produkt") a predinštalovaného firmvéru ("Firmware Logamatic TC100").

Logamatic TC100 je inteligentný termostat s rôznymi funkciami, vďaka ktorým je zákazník schopný riadiť systém vykurovania, vetrania a klimatizácie ("systém HVAC") a zobraziť a riadiť svoje úrovne spotreby energie.

Pojem "Zákazník" v týchto Podmienkach odkazuje na ľubovoľnú osobu nebo entitu, ktorá pristupuje na alebo používa Logamatic TC100 a jeho súvisiace aplikácie Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services.

Termín "Príslušenstvo" v týchto Podmienkach označuje produkty, ktoré môžu byť pripojené a prevádzkované spolu s Logamatic TC100. Príslušenstvo sa skladá z výrobkov ponúkaných spoločnosťou Buderus.

Výraz "Tretie produkty" v týchto Podmienkach označuje produkt alebo služby poskytované treťou stranou, ktoré môžu byť pripojené a prevádzkované spolu s Logamatic TC100. Tretie produkty nie sú poskytované spoločnosťou Buderus.

Termín "Poverenia Logamatic TC100" v týchto podmienkach odkazuje na poverenia potrebné pre pripojenie služby Logamatic TC100 Services alebo Tretích produktov s Logamatic TC100.

Termín „služby hlasového ovládania“ v tomto zmysle označuje zariadenie a softvér pre ovládanie produktov Bosch Thermotechnik pomocou rečových asistentov, messengerov a podobných riešení ponúkaných pre ovládanie ovládačov, termostatov a vykurovacích telies Bosch Thermotechnik.

Článok 2 - Použitelnosť

Prístupom k webovému serveru Logamatic TC100, Logamatic TC100 alebo Logamatic TC100 Services zákazník súhlasí, že bude viazaný podmienkami. Pokiaľ Zákazník nesúhlasí s Podmienkami, nebude možné používať Logamatic TC100 v kombinácii s príslušenstvom, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website, Logamatic TC100 Services a Tretích produktov.

Pred pripojením Logamatic TC100 Zákazník akceptuje registráciu pre používateľský účet ("Účet Buderus") buď na Logamatic TC100-App “My mode” alebo na Logamatic TC100 Website a poskytne potrebné informácie v plnom rozsahu a správne podľa požiadaviek procesu registrácie. Pokiaľ sa tieto informácie v priebehu užívania zmenia, zákazník musí údaje neodkladne upraviť. Účet Buderus je spravovaný a udržovaný spoločnosťou Buderus.

U príslušenstiev a Tretích produktov môžu platiť dodatočné zmluvné podmienky, ktoré obsahujú zvláštne ustanovenia týkajúce sa týchto príslušných doplnkov a Tretích produktov.

Akákoľvek neplatnosť jedného alebo viacerých ustanovení týchto podmienok nemá vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení.

Článok 3 - Právo na užívanie a prístup

Buderus udeľuje Zákazníkovi nevýhradné a neprenosné právo prístupu a používanie Logamatic TC100 a jeho súvisiacich doplnkov, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services (bez nároku na podlicencie). Vlastníctvo Logamatic TC100-App “My mode”, webových stránok a služieb spoločnosti zostáva aj naďalej firme Buderus. Akékoľvek iné použitie Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services mimo rámec účelu, pre ktorý sú poskytované (vrátane zhromažďovanie údajov alebo iných interakcií týkajúcich sa dát, poskytovania služieb tretím stranám), je, pokiaľ Buderus výslovne neuvedie inak, zakázané.

Zákazník nebude podporovať alebo napomáhať pri spätnom inžinierstve, dekompilácii, úprave alebo odvodzovať akékoľvek odvodené produkty alebo funkcie zo stránok Logamatic TC100 a súvisiace príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services.

Zákazník musí zaistiť konfiguráciu hardvéru a prostredia (operačný systém, kompatibilné systémy a inteligentné zariadenie, prístup na internet a dostupnosť prostredníctvom trvalého a stabilného Wi-Fi apod.) pre použitie Logamatic TC100 a jeho súvisiaceho Príslušenstva, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services sú, ako je špecifikované firmou Buderus a podľa informácií, dostupné na Logamatic TC100 Website a v príručke Logamatic TC100.

Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia o ochrane osobných údajov a v rozsahu, v ktorom nie sú údaje zákazníka vo vlastnictve spoločnosti Buderus, udeľuje každý zákazník automaticky a bez ďalšieho formulára spoločnosti Buderus neobmedzené, nevýlučné, bezplatné, celosvetovo, prevoditeľné a bezplatné právo používania všetkých údajov alebo iných prvkov vytvorených alebo používaných nástrojmi Logamatic TC100, Príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode”s, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services. Pokiaľ sa jedná o osobné údaje, bude spoločnosť Buderus spracovávať tieto dáta iba v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov a súhlasom zákazníka v tejto súvislosti. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Buderus nájdete v našich ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

Dostupnosť Logamatic TC100 pre predaj, podporu a prístup k jeho službám, App, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services je obmedzená iba na krajiny uvedené na webových stránkach Logamatic TC100 ("Krajiny"). Zákazník súhlasí s tým, že prístup a používanie Logamatic TC100 a jeho Príslušenstva, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services nemusí byť dostupný alebo môže byť obmedzený. Zákazník je zodpovedný za dodržovanie príslušných zákonov v krajine, v ktorej sú prístupné alebo používané Logamatic TC100 a jeho príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services.

Spoločnosť Buderus nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené prístupom alebo použitím zariadení Logamatic TC100 a jeho Príslušenstva, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services mimo niektorú z Krajín.

Zákazník odškodní Buderus za dôsledky akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok zákazníkom.

Článok 4 - Systémové požiadavky

Zákazník je povinný zaistiť, aby boli k dispozícii a správne nakonfigurované všetky systémové požiadavky uvedené v príručke Logamatic TC100 a jeho príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services. V mieste inštalácie musí byť okrem iného k dispozícii širokopásmové pripojenie na internet s dostatočnou šírkou pásma a pracovná a komunikačná Wi-Fi sieť pre Logamatic TC100.

Zákazník musí potvrdiť, že mobilné zariadenie je k dispozícii a je kompatibilné so systémovými požiadavkami pre správny prístup a používanie príslušenstva Logamatic TC100, aplikácie Logamatic TC100, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services. Niektoré služby Logamatic TC100 si môžu vyžadovať aj prístup k ďalším funkciám mobilného zariadenia (napr. umiestnenie GPS pre geolokáciu Logamatic TC100 Services atď.). Tieto požiadavky sú popísané a sú k dispozícii na webovej stránke Logamatic TC100.

Článok 5 - Úspory energie

Údaje zhromaždené aplikáciou Logamatic TC100 a Logamatic TC100 o palive (plyn, olej ...) a/alebo spotrebe elektrickej energie spotrebiča sú iba pre indikačné účely a Buderus ich v žiadnom prípade negarantuje. Skutočná spotreba plynu a elektriny sa môže líšiť v závislosti na zákazníkovi a prostredí. Z možných odchýlok (ako je uvedené nahor, tak aj nadol) nemožno odvodiť žiadne práva.

Zákazník nesmie používať údaje o spotrebe, ktoré sú k dispozícii v nástrojoch Logamatic TC100 a jeho Príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services pre zisťovanie účtov za energie od dodávateľa energie alebo správcu siete alebo ako alternatívne opatrenie k meraniam elektromerom.

Potenciálne úspory energie vyplývajúce z používania Logamatic TC100 alebo jeho Príslušenstva, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services závisí na množstve faktorov prostredia, za ktoré Buderus nemusí byť zodpovedný. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade, že nebudú dosiahnuté očakávané úspory, nebude požadovať od spoločnosti Buderus žiadnu náhradu.

Článok 6 - Zodpovednosť za prístup

Zákazník je zodpovedný za to, že len Zákazník a/alebo osoby oprávnené Zákazníkom majú prístup a/alebo môžu používať Logamatic TC100 a jeho súvisiace Príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode” a Logamatic TC100 Services. Zákazník musí vždy zachovať Logamatic TC100 Poverenie dôverné. Pokiaľ existujú obavy, že neoprávnené tretie strany získali alebo získajú znalosti o Povereniach Logamatic TC100, alebo pokiaľ si je zákazník vedomí akéhokoľvek iného nezákonného, nevhodného, mimozmluvného alebo iného neoprávneného prístupu alebo používania Logamatic TC100 a jeho Príslušenstva, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website alebo Logamatic TC100 Services, musí byť spoločnosť Buderus okamžite informovaná. Kontaktné informácie firmy Buderus sú k dispozícii na webových stránkach Logamatic TC100.

Zákazník nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek použitie a/alebo inú činnosť na Logamatic TC100 a jeho Príslušenstve, Logamatic TC100-App “My mode” alebo Logamatic TC100 Services, ktoré sa vykonávajú pomocou Logamatic TC100 Poverenia.

Zákazník je zodpovedný za akúkoľvek stratu spôsobenú neoprávneným použitím tretími stranami, okrem prípadu, že by to nebola zodpovednosť zákazníka.

Článok 7 - Produkty tretích strán

Spoločnosť Buderus môže poskytnúť zákazníkovi možnosť pripojiť Logamatic TC100 k jednému alebo viacerým Tretím produktom, ktoré spoločnosť Buderus nevlastní ani neovláda. Používanie Tretieho produktu zákazníkom sa riadi vlastnými zmluvnými podmienkami alebo zásadami ochrany osobných údajov tejto strany. Spoločnosť Buderus nabáda Zákazníka, aby si prečítal zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na používanie tretích produktov, kým ich pripojí k Logamatic TC100.

Zákazník sa môže rozhodnúť pripojiť Logamatic TC100 k jednému alebo viacerým Tretím produktom a môže kedykoľvek takéto spojenie odvolať. Zrušením prístupu nebude možné používať tretí produkt spoločne s Logamatic TC100, Logamatic TC100-App “My mode” a Logamatic TC100 Services.

Zákazník súhlasí so zdieľaním potrebných dát, aby umožnil pripojenie Logamatic TC100 k Tretím produktom. Tieto údaje môžu obsahovať osobné údaje zákazníka a Logamatic TC100 Poverenia.

Potom ako boli vyššie uvedené informácie zdieľané s treťou stranou, budú sa na ne vzťahovať zásady ochrany osobných údajov tretích strán a už nespadajú pod prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Buderus.

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Buderus neposkytuje žiadne záruky alebo záruky týkajúce sa používania Tretích produktov v kombinácii s Logamatic TC100 a jeho Príslušenstvom, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services. Používanie Tretích produktov je na zodpovednosť a riziko Zákazníka a podlieha podmienkam, ktoré používajú dotknuté tretie strany. Spoločnosť Buderus nezodpovedá za použitie Tretích produktov Zákazníkom a akákoľvek zodpovednosť za škody spôsobené použitím Tretích produktov je preto vylúčená.

Zákazník bude kontaktovať dodávateľa Tretieho produktu priamo, pokiaľ spoločnosť Buderus neposkytuje podporu konkrétnemu produktu, pokiaľ ide o akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu alebo pokiaľ sa vyskytne problém s prevádzkou Tretieho produktu.

Článok 8 - Služby hlasového ovládania

Služby hlasového ovládania umožňujú zákazníkovi vykonávať základné funkcie systému riadenia vykurovania pomocou jednoduchých hlasových príkazov alebo správ, pričom rozsah funkcií sa líši v závislosti na príslušnej službe hlasového ovládania. Inštaláciu alebo registráciu príslušnej služby hlasového ovládania a pripojením tejto služby hlasového ovládania k Easy Control zákazník súhlasí s týmito podmienkami. Pokiaľ zákazník s týmito podmienkami nesúhlasí, nemôže službu hlasového ovládania používať.

Používanie príslušnej služby hlasového ovládania sa udeľuje na dobu Easy Control podľa týchto Podmienok a môže byť ktoroukoľvek zo strán kedykoľvek ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Zákazník môže zrušiť používanie služby hlasového ovládania odinštalovaním alebo odpojením príslušnej služby hlasového ovládania. Po ukončení služby hlasového ovládania už nie je možné danú službu hlasového ovládania používať. Všetky ostatné služby poskytované podľa týchto podmienok zostávajú nedotknuté.

Pre túto službu hlasového ovládania neexistuje nárok na nepretržitú dostupnosť alebo konkrétnu dobu odozvy alebo správania sa, aj keď sa spoločnosť Buderus snaží zaistiť, aby dostupnosť bola pokiaľ možno nepretržitá. Neexistuje žiadna záruka, že prístup alebo používanie príslušnej služby hlasového ovládania nebude prerušené alebo narušené údržbovými prácami, ďalším vývojom alebo inými poruchami.

Právo používateľa na používanie je obmedzené na prístup k príslušnej službe hlasového ovládania a na použitie v súlade s týmito Podmienkami.

Je zakázané vykonávať akékoľvek kroky, ktoré by mohli narušiť prevádzku príslušnej služby hlasového ovládania a súvisiacich služieb, najmä nadmerne preťažovať naše IT systémy. Príspevky zákazníka nesmú obsahovať žiadny obsah, ktorý porušuje platné zákony alebo morálku. Zákazník ďalej umožňuje prevádzkovateľovi upraviť jeho príspevky, pokiaľ porušia vyššie uvedené pravidlá alebo pokiaľ pravdepodobne spôsobia škodu prevádzkovateľovi alebo tretej strane. Je zakázané, aby s príslušnou službou hlasového ovládania komunikovala iná služba hlasového ovládania. Akékoľvek zakázané konanie môže mať za následok okamžité vylúčenie zákazníka z používania služieb hlasového ovládania. Pokiaľ zákazník zistí akékoľvek protiprávne, hrubé, porušenie zmluvy alebo iné neoprávnené použitie služieb hlasového ovládanie, môže sa obrátiť na spoločnosť Bosch Thermotechnik GmbH a nahlásiť toto neoprávnené použitie.

Pokiaľ zákazník komunikuje so službou hlasového ovládania, služba hlasového ovládania ukladá zákazníkom zadané nebo ohlásené správy. Bosch Thermotechnik GmbH používa tieto správy na poskytovanie a zlepšovanie služieb hlasového ovládania.

Odpovede a prehlásenia poskytované službou hlasového ovládania sú chránené autorskými právami. Reprodukovanie, kopírovanie, ukladanie alebo vyhľadávanie týchto prehlásení alebo použitie v akejkoľvek inej službe hlasového ovládania alebo expertnom systéme je bez písomného súhlasu spoločnosti Bosch Thermotechnik GmbH zakázané.

Článok 9 - Aktualizácie

Spoločnosť Buderus môže vykonávať aktualizácie softvéru („Aktualizácie“) Logamatic TC100 Firmware a Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services and Accessories za účelom zlepšovania produktov a služieb. Tieto aktualizácie sa obmedzia na aktualizáciu, ktorá objektívne nepredstavuje nevýhodu vo vzťahu k službám dohodnutým v dobe uzatvorenia zmluvy a ktoré sa významne neodchyľujú od dohodnutých služieb, napr. opravy chýb, použiteľnosť, stabilita a výkon, opravy, funkcie upgrade atď.

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Buderus môže automaticky nainštalovať aktualizácie bez predchádzajúceho upozornenia a bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka.

V prípade, že aktualizácie nie sú možné, tak spoločnosť Buderus nemôže zaistiť správne používanie alebo plnú funkčnosť zariadenia Logamatic TC100 a Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website, Logamatic TC100 Services and Accessories.

V prípade rozsiahlejších aktualizácií budete informovaní a požiadaní o Váš súhlas. Pokiaľ odmietnete udeliť svoj súhlas, nebude vykonaná žiadna aktualizácia a je možné, že prevádzka systému môže byť narušená alebo môže byť nutné ju úplne ukončiť. Toto ustanovenie sa použije obdobne, pokiaľ sa zmeny v aplikácii a / alebo softvéri zariadenia stanú nevyhnutnými v dôsledku zmenených špecifikácií od tretích strán, od ktorých spoločnosť Buderus získava predbežné služby alebo na základe významných technických inovácií na trhu.

Článok 10 - Zmeny podmienok

Spoločnosť Buderus môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť a prehlásiť novú verziu v aplikácii Logamatic TC100 za použiteľnú.

V prípade, že Zákazník prijme zmeny Podmienok, budú zmeny považované za efektívne odsúhlasené.

V prípade námietok si společnosť Buderus vyhradzuje právo ukončiť vzťah práv pre užívanie. Oznámenie o zmene obsahuje odkaz na právo zákazníka podať námietku a jeho dôsledky.

Oznámenie o zmene bude zverejnené na Logamatic TC100-App “My mode” a zmenené Zmluvné podmienky budú zverejnené na Logamatic TC100-App “My mode” a Logamatic TC100 Website.

Článok 11 - Ukončenie

Zmluvné podmienky zostávajú v platnosti po dobu, keď zákazník pristupuje alebo používa Logamatic TC100 a jeho Príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services, alebo dokedy nebudú služby Buderus ukončené alebo pozastavené.

Spoločnosť Buderus môže ukončiť alebo pozastaviť práva Zákazníka na prístup alebo použitie v prípade, že Zákazník poruší Zmluvné podmienky.

Po ukončení Zákazník stratí prístup alebo možnosť používania Príslušenstva, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services.

Prístup a používanie Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services môže spoločnosť Buderus kedykoľvek ukončiť, a to s výhradou primeranej výpovednej lehoty.

Článok 12 - Právo na používanie a prístup

Prevádzka Logamatic TC100 a jeho príslušenstva, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services závisí na množstve faktorov prostredia (napr. produkty alebo služby tretích strán, prístup na internet, správne fungovanie siete Wi-Fi alebo iných komunikačných systémov a sietí) mimo zodpovednosti spoločnosti Buderus a preto jeho použitie nie je určené pre kritické aplikácie v reálnom čase. Preto sú Logamatic TC100 a jeho Príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services dodávané bez záruky na trvalú alebo kvalitatívnu povahu ich funkčnosti.

Spoločnosť Buderus nezodpovedá za akékoľvek škody nebo straty (napr. dáta) spôsobené zlyhaním a / alebo odložením a / alebo nedostatočnou dostupnosťou do alebo z Logamatic TC100 a jeho Príslušenstva, Logamatic TC100-App “My mode”s, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services.

Prístup k službe Logamatic TC100 a jeho Príslušenstvu, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services môže byť dočasne obmedzený alebo odložený kvôli potrebe vykonať údržbu, opravy alebo upgrady zabezpečenia a z iných dôvodov. Zákazník v takýchto situáciách nemá nárok na žiadne odškodnenie. Spoločnosť Buderus neposkytuje výslovnú záruku dostupnosti.

Za žiadnych okolností spoločnosť Buderus nebude zodpovedná za obchodné, následné a/alebo nepriame škody, vrátane, nie však výlučne, za zisk a stratu príjmov stratu výnosov a nehmotné škody na strane zákazníka. Spoločnosť Buderus nezodpovedá za škody, ktoré môžu byť spôsobené akýmkoľvek konaním alebo opomenutím zo strany Zákazníka alebo tretej strany, ktorú Zákazník zamestnáva.

Bez dotknutia sa vyššie uvedeného, zodpovednosť spoločnosti Buderus je vo všetkých prípadoch obmedzená na pôvodnú nákupnú cenu produktov - alebo aj je nižšia - na čiastku krytú poistením zodpovednosti spoločnosti Buderus a hradenú v konkrétnom prípade.

Nároky na základe právnych predpisov zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté.

Spoločnosť Buderus naviac nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli Zákazníkovi, pokiaľ táto škoda vznikla:

  • Zákazník nepoužíva Logamatic TC100 a jeho Príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services v súlade s povahou a zamýšľaným účelom;
  • Zákazník nedodrží pokyny pre rychlu inštaláciu a obsluhu a ďalšie pokyny, ktoré sú k dispozícii v Logamatic TC100-App “My mode” a Logamatic TC100 Website;
  • Zákazník alebo akákoľvek iná osoba ako Buderus alebo tretie strany poverené spoločnosťou Buderus vykonávajú zmeny, opravy, premiestnenia a/alebo kontrolu Logamatic TC100 a Príslušenstva;
  • Zákazník spôsobí škody v súvislosti so stratou, zničením alebo nepoužiteľnosťou dát uložených digitálne alebo elektromagneticky alebo prenášaných;
  • Zákazník spôsobí poškodenie v najširšom zmysle pri inštalácii alebo používaní zariadenia Logamatic TC100 a Príslušenstva, pokiaľ táto škoda nie je spôsobená hrubou nedbanlivosťou alebo úmyslom zo strany Buderus alebo tretej strany pridruženej k Buderus.
  • Zákazník nebo akákoľvek iná strana, ktorá zapríčiní škodu spôsobenou skratom, vodou, úderom blesku, požiarom/dymom, poruchami napájania, rušením v telekomunikačných spojeniach a všetky ostatné príčiny, ktoré nemôžu byť poškodené spoločnosťou Buderus alebo nie sú ohrozené spoločnosťou Buderus.

Článok 13 - Duševné vlastníctvo

Všetky práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv, práv na softvér, práv na databázy, patentov, know-how, základných algoritmov, ochranných známok, log, obchodných názvov a ďalších obchodných identifikátorov a ďalších podobných práv, vrátane registrácií, v Logamatic TC100 a jeho Příslušenstve, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services náležia spoločnosti Buderus. To platí taktiež pre akékoľvek zmeny alebo odvodené produkty Logamatic TC100.

Niektoré súčásti Aplikácií Logamatic TC100 zahrňujú softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý môže byť vlastníctvom tretej strany ("Open Source Software"). Používanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sa riadi podmienkami, za ktorých bol softvér Open Source poskytnutý k dispozícii. Tieto podmienky sa nevzťahujú na používanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom.

Článok 14 - Súkromie

Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Buderus musí byť k nahliadnutiu v Logamatic TC100-App “My mode” a Logamatic TC100 Website a je taktiež platné pre tieto podmienky. Prehlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako Buderus zaobchádza so zákazníckymi dátami v Logamatic TC100 a jeho Příslušenstve, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services.

Zákazník súhlasí s prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Buderus tým, že pristupuje alebo používa Logamatic TC100 a jeho súvisiace príslušenstvo, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services.

V prípade rozporov majú Zmluvné podmienky prednosť pred prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Buderus.

Článok 15 - Reklamácie a služby

V prípade otázok alebo pochybností týkajúcich sa Zmluvných podmienok Logamatic TC100, Príslušenstva, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services sú k dispozícii kontaktné informácie na Logamatic TC100-App “My mode” a Logamatic TC100 Website.

Ak je zákazník spotrebiteľom, má právo podať sťažnosť na internetových stránkach Európskej komisie pre riešenie sporov prostredníctvom http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spoločnosť Buderus sa však nezúčastní prejednávania sťažností prostredníctvom orgánu pre riešenie sporov.

Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Buderus môže podporovať iba otázky, poruchy a/alebo problémy týkajúce sa prístupu a používania Logamatic TC100 a jeho súvisiacich doplnkov, Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a Logamatic TC100 Services. Vylúčené sú všetky ostatné produkty, ktoré Buderus neposkytuje, ako je kúrenie (pokiaľ ho nedodáva Buderus), Tretie produkty alebo služby poskytované treťou stranou (napr. dátový servis poskytovaný poskytovateľom internetových služieb).

Podpora môže znamenať pre zákazníka ďalšie náklady. Informácie o dodatočných nákladoch nájdete na Logamatic TC100 Website.

Článok 16 - informácie o riešení sporov Rozhodcovské konanie spotrebiteľov

Bosch Thermotechnik GmbH sa nezúčastňuje konania o riešení sporov pred spotrebiteľskými rozhodcovskými radami.

Článok 17 - Voľba práva a súdu

V súlade s týmito Podmienkami a všetkými záväzkami medzi spoločnosťou Buderus a Zákazníkom platí nemecké právo, pokiaľ nie je v miestnom záväznom práve stanovené inak. Použiteľnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG Viedeň, 11. apríla 1980) je výslovne vylúčená.

Ak je Zákazníkom spoločnosť, všetky spory týkajúce sa Zmluvných podmienok alebo vzťahujúcich sa na Zmluvné podmienky alebo používanie Logamatic TC100-App “My mode”, Logamatic TC100 Website a/alebo Logamatic TC100 Services musia byť predložené výhradne príslušnému súdu v Štuttgarte. Buderus si však taktiež vyhradzuje právo podať spory príslušnému súdu v domicile Zákazníka.